Info o pobytoch +421 905 253 356 (Po - Pi v čase 8:30 - 17:00), mail: slovakia@skitravel.sk
SK | EN

Projekty EÚ

Tlačová správa – ukončenie projektu

Spoločnosť SKI TRAVEL – PROEVENTS, s.r.o. realizovala projekt pod názvom „Spoznávať Slovensko cez Tatry“, ktorý je podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, Sociálna implementačná agentúra v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - DOP2010-SIP005, Kód ITMS: 27110230528.

Dokumentácia projektu "SKI TRAVEL - Spoznávať SLovensko cez Tatry", ITMS: 27110230528.

Vzdelávaním projektu „Spoznávať Slovensko cez Tatry“ sa zvýšila kvalita služieb v oblasti cestovného ruchu, a naplnil sa cieľ projektu - poskytnúť novým zamestnancom spoločnosti SKI TRAVEL – PROEVENTS, s.r.o. osvojiť si a uplatňovať nové, efektívne formy tvorivej práce, zvýšiť odbornosť a kvalitu služieb poskytovaných zamestnancami prijímateľa, efektívne rozvíjať vzájomnú spoluprácu a súčasne implementovať do praxe prvky, ktoré zabránia procesu možného prepúšťania v čase hospodárskej krízy.

Projekt „Spoznávať Slovensko cez Tatry“

bol zameraný na prípravu, zaškolenie, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov podniku v záujme zvýšenia ich teoretických a praktických zručností a pracovných návykov, najmä v nasledovných oblastiach:

  • zvyšovanie jazykových zručností,
  • rozširovanie psycho - sociálnych zručností,
  • zvyšovanie manažérskych zručností,
  • rozširovanie špecifických odborných zručností a kompetencií v nadväznosti na potreby pracovného miesta.


Cieľ projektu „Spoznávať Slovensko cez Tatry“ naplnil podmienky pre vzdelávací proces, v rámci ktorého sa vytvoril priestor pre vytvorenie nových pracovných miest. Prostredníctvom vzdelávacieho dialógu bola rozvinutá zručnosť zúčastnených, ktorí sú pripravení riešiť a vyhodnotiť ekonomické, kultúrne problémy regiónu, a súčasne vytvárať nové produkty cestovného ruchu, organizovať konferenčné podujatia a tvorbu ucelených produktov zameraných na domácu, zahraničnú ale aj firemnú a kongresovú klientelu.

Mechanizmy vzdelávania implementované v rámci projektu „Spoznávať Slovensko cez Tatry“ zvýšili odbornosť a kvalitu služieb poskytovaných zamestnancami spoločnosti SKI TRAVEL – PROEVENTS, s.r.o., pričom efektívne rozvinuli vzájomnú spoluprác.

Miestom realizácie aktivít projektu bol obec Štrba, miestna časť Štrbské Pleso 37, okres Poprad, Prešovský samosprávny kraj.

Projekt „Spoznávať Slovensko cez Tatry“ je podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške 179 479,05 EUR a bol realizovaný v období od 08/2010 do 05/2012.

Projekt Spoznávať Slovensko cez Tatry

je podporený vďaka pomoci EÚ, z Európskeho sociálneho fondu, Sociálna implementačná agentúra v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia - DOP2010-SIP005, Kód ITMS: 27110230528 Názov prijímateľa: SKITRAVEL – PROEVENTS, s.r.o. Názov projektu: Spoznávať Slovensko cez Tatry Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia Miesto realizácie aktivít projektu: obec Štrba Okresy: Poprad Samosprávny kraj: Prešovský samosprávny kraj Trvanie realizácie projektu: 02.08.2010 do 31.05.2012 Výška nenávratného finančného príspevku: 179 479,05 EUR Kontaktné údaje: SKITRAVEL – PROEVENTS, s.r.o. 29. Januára 677, 059 38 Štrba Kontaktná osoba: Mgr. Peter Lupták Tel.: 00421 905 253 356 Web: www.skitravel.sk e-mail: slovakia@skitravel.sk Ciele projektu:

Cieľom projektu

„Spoznávať Slovensko cez Tatry“ je vytvoriť podmienky pre vzdelávací proces, v rámci ktorého sa vytvorí priestor pre vytvorenie nových pracovných miest. Výsledkom tohto vzdelávacieho dialógu bude rozvinutá zručnosť zúčastnených, ktorí budú pripravení riešiť ekonomické, sociálne, kultúrne problémy regiónu, a súčasne budú vedieť navzájom komunikovať a hľadať spoločné riešenia pre seba, komunitu a región v oblasti cestovného ruchu. Zmyslom projektu je zapojiť 4 nových zamestnancov a konateľa spoločnosti do procesu vzdelávania, v rámci ktorého získajú zručnosti v oblasti cestovného ruchu, hlavne v predaji produktov a služieb okolitého regiónu potrebných pre jeho rozvoj.

Hlavné aktivity:

Navrhované kroky realizácie projektu „Spoznávať Slovensko cez Tatry“ vychádzajú z potreby vytvorenia vzdelávacieho procesu vo vnútri organizácie, kde novo prijatí zamestnanci budú v procese implementácie rozvíjať svoje zručnosti. Do procesu rozvoja zručností bude pozvaných 5 frekventantov, aj konateľ spoločnosti, ktorí získajú certifikát. Pre tieto aktivity bude poskytnutá technická pomoc (PC vybavenie, software, dátový projektor, web stránka pre koordináciu a publikovanie projektu, atď.) pre 20 mesačný vzdelávací cyklus za pomoci odborného personálu (v počte 12 osôb) a administratívneho personálu (v počte 3 osôb) pre frekventantov až po monitorovanie a vyhodnocovanie realizovaného projektu s plánovanými aktivitami.

Cieľové skupiny: a) Konateľ spoločnosti – využívajúci poradenské služby pri podpore podnikania a podpore zamestnanosti, rozvíjajúci podnikanie a konkurencieschopnosť firmy v oblasti cestovného ruchu – 1 osoba b) Zamestnanci – 4 osoby, ktoré budú prijaté na novovytvorené pracovné miesta, pričom miesto výkonu práce uvedené v pracovnej zmluve je v súlade s teritoriálnou oprávnenosťou, ide predovšetkým o zamestnancov z radov:

  • záujemcov o zamestnanie,
  • znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, a to najmä absolventi vysokých a stredných škôl